Tilbage

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard for stof- og alkoholmisbrug

Vedtaget af Tønder kommunes Kommunalbestyrelse den 24. november 2022

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug

Indholdsfortegnelse

 1. Kvalitetstandardens formål og indhold
 2. De opgaver som udføres på alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet
 3. Målgruppe for tilbuddene om misbrugsbehandling
 4. Det overordnede mål og værdisæt for indsatsen
 5. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene
 6. Behandlingsmæssig indgang
 7. Beskrivelse af de enkelte behandlingstilbud
 8. Visitationsprocedure
 9. Behandlingsgaranti og frit valg
 10. Brugerinddragelse
 11. Regler for betaling af kost og logi
 12. Retningslinjer for brug af gavekort
 13. Information om klageadgang
 14. Personalets faglige kvalifikationer
 15. Monitorering af indsatsen
 16. Skærpet tilsyn ved hjemmeboende børn under 18 år
 17. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud

1. Kvalitetsstandardens formål og indhold

Tønder Kommune tilbyder gratis behandling til unge og voksne, der oplever et problematisk forbrug af alkohol og eller stoffer. Tilsvarende tilbydes hjælp til pårørende, herunder familiebehandling der adresserer de affødte konsekvenser af misbrug i hele familien.

Formålet med kvalitetsstandarden er, at den enkelte borger og familie opnår en bedre livskvalitet, og samtidig oplyse om det serviceniveau for alkohol og misbrugsbehandling, som Tønder Byråd har fastsat for, og som borgere i Tønder Kommune kan forvente.

Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af

 • De opgaver, som udføres på alkohol og stofmisbrugsbehandlingsområdet
 • Målgrupper for tilbuddene om misbrugsbehandling
 • Det overordnede mål for indsatsen, herunder værdier og normer som indsatsen bygger på
 • Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete behandlingstilbud
 • Monitorering af indsatsen
 • Visitationsproceduren
 • Behandlingsgaranti og frit valg
 • Behandlingsplan og brugerinddragelse
 • Regler for betaling for kost og logi
 • Information om klageadgang
 • Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling
 • Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud

Kvalitetsstandarden er drøftes med henblik på opfølgning på måltal og revidering årligt.

2. De opgaver som udføres på alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet

Rådgivningscenter Tønder Misbrug tilbyder en række ydelser:

Råd og vejledning
Rådgivningscenter Tønder - Misbrug tilbyder råd og vejledning til alle der ønsker at ophøre, reducere eller stabilisere et forbrug af stoffer og/eller alkohol. Yderligere tilbydes råd og vejledning til pårørende.

Ambulant behandling
Rådgivningscenter Tønder - Misbrug tilbyder yderligere ambulant behandling, både individuelt, i gruppe, par og familie.

Ambulant afrusning
Derudover tilbydes afrusning og abstinensbehandling i samarbejde med en læge.

Medicinudlevering
Yderligere er Rådgivningscenter Tønder - Misbrug godkendt til medicinudlevering. Borgere der vælger at supplere behandlingen med substitutionsmedicin, eller medicin i forhold til alkoholafhængighed har mulighed for dette, ved fremmøde på Rådgivningscentret til medicinudlevering.

Lovgrundlaget for behandlingstilbuddene i Rådgivningscenter Tønder - Misbrug findes dels i Serviceloven og dels i Sundhedsloven.

Servicelovens § 101 om social behandling af stofmisbrugere
Bestemmelserne i denne paragraf vedrører kommunens forpligtigelse til at tilbyde
behandling til stofmisbrugere. Tilbuddet skal gives senest 14 dage efter at en borger har henvendt sig. Borgere der er visiteret til et tilbud, kan vælge at modtage et tilsvarende tilbud i en anden offentligt eller i en godkendt privat behandlingssituation.

Servicelovens § 101a om anonym behandling af stofmisbrugere
Rådgivningscenter Tønder - Misbrug tilbyder i samarbejde med Haderslev, Åbenrå og Sønderborg anonym ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer.

Borgere skal være over 18 år, i uddannelse/beskæftigelse/anden tilknytning til arbejdsmarkedet, have afklarede boligforhold, have et forbrug af rusmidler, der ikke kræver medicinsk behandling, have et reelt ønske om at reducere eller stoppe deres forbrug af rusmidler og som har brug for anonymitet.

Behandlingen er gratis og der skal ikke oplyses navn eller cpr.nr.

Sundhedsloven § 142 om lægelig behandling af stofmisbrugere
Bestemmelserne i denne paragraf vedrører kommunens forpligtigelse til at tilbyde gratis lægelig behandling og substitutionsbehandling til stofmisbrugere.

Sundhedsloven § 141 om behandling til alkoholmisbrugere
Bestemmelserne i denne paragraf vedrører kommunens forpligtigelse til at tilbyde gratis behandling til alkoholmisbrugere, samt mulighed for anonymitet og frit valg.

Yderligere følges en række kliniske nationale retningslinjer, herunder de nationale
retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, vejledning til læger der behandler opiatafhængige med substitutionsmedicin samt vejledning om ordination af
afhængighedsskabende lægemidler.

3. Målgruppe for tilbuddene om misbrugsbehandling

Rådgivningscenter Tønder Misbrug varetager kommunens stof- og alkoholbehandling målrettet unge, voksne og ældre.

Målgruppen for alkohol behandling efter Sundhedsloven, er borgere fra det fyldte 15. år med alkoholproblemer, samt pårørende til alkoholmisbrugere, som er i behandling.

Målgruppen for stofmisbrugsbehandling efter Serviceloven, er borgere fra det fyldte 15. år, med stofmisbrugsproblemer, samt pårørende til stofmisbrugere.

Sideløbene med dette, er en række projekter forankret i Rådgivningscenter Tønder - Misbrug, som omfatter udvalgte målgrupper inden for en specifik projektperiode.

4. Det overordnede mål og værdisæt for indsatsen

Tønder Kommune har som overordnet vision at sikre at uanset hvor vi møder borgeren, så skal mødet kendetegnes ved at være sammenhængende, effektivt, nært og personligt. Indsatsen omkring borgeren skal altid afspejle de ønsker som borgerne udtrykker, og bygger på de ressourcer den enkelte er i besiddelse af. Det er i det respektfulde møde med borgeren, at de grundlæggende værdier skal komme til udtryk.

Det er Rådgivningscenter Tønder - Misbrugs overordnede mål at yde hjælp i form af
rådgivning, vejledning og behandling til borgere med et misbrug af alkohol og stoffer.

Omsat i praksis betyder det at:

 • Behandling i Rådgivningscenter Tønder - Misbrug altid tilrettelægges ud fra en individuel konkret vurdering, i samarbejde og dialog med den enkelte borger
 • Borgeren medvirker i udarbejdelsen af alle handle- og behandlingsplaner
 • Behandlingen i Rådgivningscenter Tønder - Misbrug, tilpasses løbende borgers behov
 • Rådgivningscenter Tønder - Misbrug gør brug af evidensbaserede metoder
 • Rådgivningscenter Tønder - Misbrug samarbejder bredt med Tønder Kommune, og andre offentlige og private aktører, med henblik på at yde en sammenhængende indsats i forhold til den enkelte borger, eksempelvis jobcenter, regionspsykiatrien, kriminalforsorgen, egen læge og virksomheder osv.

Udover disse centrale bestemmelser, samarbejder Rådgivningscenter Tønder - Misbrug, med både Jobcentret, Børn og Familie og det Specialiserede  Voksenområde, med henblik på at etablere en koordineret og helhedsorienteret indsats såfremt der er samtykke til det.

5. Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug er forankret i forvaltningen Børn, Unge og Social tilhørende under afdelingen Voksen Socialområdet, under ledelse af områdelederen for Hjerneskade, Psykiatri og Misbrug.
Uddannelsesbaggrunden for de ansatte omfatter en vifte af sundhedsfaglige og pædagogiske medarbejdere, med erfaring og specialisering inden for misbrugsbehandling.
Den organisatoriske ledelsesstruktur fremgår af figur 1.

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug har en leder ansat decentralt, med et fast personale på 13 personer, udover ansatte i regi af diverse projekter. Medarbejderne er opdelt i henholdsvis et unge team og et voksenteam.

Behandlingen af unge mellem 15 og 28 år, varetages af Ungeteamet, hvor behandlingen af voksne og ældre primært varetages af voksenteamet. Se figur 2.

For dem der modtager substitutionsbehandling, er der et samarbejde mellem lægen og klinikfunktionen, der varetager medicinudlevering og sundhedsfaglig screening, i henhold til lægens ordination. Yderligere tilknyttes et forløb med støttende samtaler i tilknytning til medicinudleveringen.

6. Behandlingsmæssig indgang

Når der søges behandling, råd eller vejledning i Rådgivningscenter Tønder - Misbrug, er der mulighed for fremmøde i åbningstiden på adressen:
Østergade 65
6270 Tønder

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug varetager den første motiverende indsats, modtagelse og indskrivning af borgere, samt foretager visitation til de enkelte behandlingsydelser. 

Den behandlingsmæssige indgang i Rådgivningscenter Tønder Misbrug fremgår af
figur 3.

Herefter visiteres til et kortere eller længere forløb, på baggrund af det individuelle konkrete behov, ønsker og individuel målsætning. Behandlingen kan kombineres mellem de forskellige tilbud.

7. Beskrivelse af de enkelte behandlingstilbud

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug tilbyder en række behandlingstilbud målrettet indsatsen omkring alkohol og stofmisbrug, herunder:

Stofbehandling

 • substitution
 • stoffri behandling
 • ambulant behandling
 • dobbeltdiagnoser

Alkoholbehandling

 • afrusning
 • ambulant behandling
 • medicinsk behandling
 • dobbeltdiagnoser

Ud over generel råd og vejledning.

Råd og vejledning
Rådgivningen er åben for alle borgere, som har et stof og/eller alkoholmisbrug, og for pårørende til en borger, som har et misbrug af stof og/eller alkohol.

Substitution- og medicinsk behandling
Rådgivningscenter Tønder - Misbrug, har en klinikfunktion inklusiv læge. Lægen varetager den medicinske substitutionsbehandling af borgere.

Afrusning og abstinensbehandling omfatter en udredende samtale. Derudover omfatter det en helhedsorienteret undersøgelse af misbruget og afhængigheden, for så vidt angår de fysiske og psykiske problemstillinger der knytter sig til misbruget.

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug tilstræber altid et tæt samarbejde mellem den lægelige, den sundhedsfaglige og den socialfaglige behandling. For at modtage medicinsk misbrugsbehandling, skal man derfor indgå i behandlingssamtaler der foregår i regi af Rådgivningscenter Tønder - Misbrug.

Stof- og alkoholbehandling
Rådgivningscenter Tønder - Misbrug tilbyder gratis behandling til alle borgere, der ønsker at opnå en forandring i deres forhold til brug af stoffer og/eller alkohol.
Alle borgere kan henvende sig, personligt, telefonisk eller via mail. Det kræver ingen forudgående henvisning eller visitation.

Behandling kan tilbydes anonymt. Behandlingen foregår ambulant ved længere samtaleforløb.

Ambulant behandling
Rådgivningscenter Tønder - Misbrug har et ambulant tilbud, der tilbyder en række samtaleforløb, herunder

 • Individuelle samtaler
 • Gruppesamtaler
 • Parsamtaler
 • Familiebehandling
 • MOVE
 • Pårørende samtaler

Den konkrete behandling, fastlægges ud fra en individuel konkret vurdering, der kan omfatte både individuelle, gruppe, par og familiesamtaler, hvis det vurderes bedst i henhold til borgerens konkrete situation, og målsætning.

Borgere i MOVE behandlingsforløb modtager, som led i at fastholde borgeren i behandlingen, gavekort jf. Servicelovens § 101, stk. 9.

Det ambulante tilbud tilknyttes både substitutions- og medicinsk behandling.

Klinikfunktion
I Rådgivningscenter Tønder - Misbrug er der tilknyttet en klinikfunktion inklusiv læge, hvorfra substitutionsmedicinen administreres og udleveres. Alle borgere i stof- eller alkoholbehandling tilbydes sundhedsscreening.

Indsatser for særlige målgrupper
En særlig målgruppe er borgere med dobbeltdiagnoseproblematikker, som foruden et problematisk brug af rusmidler, også har psykiatriske problemstillinger. Indsatsen overfor denne målgruppe sker i samarbejde med både lokalpsykiatrien og psykiatrien i regionerne, dog primært i Region Syddanmark.
Derudover findes er særtilbud for gravide i samarbejde med familieambulatoriet.

Anonym stofmisbrugsbehandling
I samarbejde med Haderslev, Åbenrå og Sønderborg tilbyder Rådgivningscenter Tønder- Misbrug anonym ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer. 

Målgruppen er borgere

 • Over 18 år
 • Der er i uddannelse, beskæftigelse eller har anden tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Har afklarede boligforhold
 • Har et forbrug af rusmidler, der ikke kræver medicinsk behandling
 • Har et reelt ønske om at reducere eller stoppe deres forbrug af rusmidler
 • Har brug for anonymitet

Behandlingen er gratis og der skal ikke oplyses navn eller cpr.nr.

Der er ikke behandlingsgaranti for borgere, der henvender sig om anonym ambulant behandling og der er ikke mulighed for frit valg af behandlingstilbud for borgere, der henvender sig anonymt.

Behandlingen består af

 • 1 individuel samtale som enten kan være personlig, telefonisk eller virtuel
 • 8 gruppesessioner som foregår virtuelt
 • 1 afsluttende individuel samtale som enten kan være personlig, telefonisk eller virtuel

8. Visitationsprocedure

Visitation til ambulant behandling
Ved indskrivning i Rådgivningscenter Tønder - Misbrug udfærdiges en behandlingsplan. Denne behandlingsplan evalueres og revideres senest 3 måneder efter indskrivningen.

Behandlingsplanen er individuelt udformet på baggrund af fælles dialog og indeholder en beskrivelse af målsætning, metoder og tidsrammen for behandlingen.

Visitation til døgnbehandling
Rådgivningscenter Tønder - Misbrug varetager visitation til døgnbehandling. Det er en forudsætning for at blive visiteret til døgnbehandling, at der er gennemført en udredning og udarbejdet en behandlingsplan, der peger i retning af døgnbehandling.

Hvis man selv lader sig indskrive i døgnbehandling, uden forudgående visitation, skal vedkommende selv afholde udgiften.

Efterbehandling
Der tilbydes efterbehandling, hvis det vurderes relevant. Efterbehandling foregår ofte i forlængelse af en intensiv ambulant behandling og/eller døgnbehandling.

Udskrivning
Udskrivning sker efter aftale, eksempelvis hvis man er færdigbehandlet, flytter til anden kommune, eller overgår til et andet behandlingstilbud.

Opfølgning efter 1 og 6 måneder
Rådgivningscenter Tønder - Misbrug kontakter borgere, der har været i behandling for stof- og/eller alkoholmisbrug, 1 måned og 6 måneder efter behandlingen er afsluttet, såfremt der er givet samtykke til det og afslutningen er sket med begrundelsen

 • Færdigbehandlet
 • Udskrevet til andet tilbud
 • Udskrevet til hospitalet
 • Udskrevet til "anden årsag"

Henvendelse fra Rådgivningscenter Tønder - Misbrug sker med henblik på om man

 • Har holdt fast i de mål man satte for sig selv i behandlingen
 • Har opfyldt de mål man har sat for sig selv i behandlingen
 • Har behov for yderligere behandling

I øvrigt gives råd og vejledning i henhold til de svar der gives på ovenstående spørgsmål.

Udeblivelse
Udskrivning sker efter gentagne udeblivelser fra aftaler. Efter skriftlig henvendelse fra Rådgivningscenter Tønder - Misbrug vedrørende udeblivelse og manglende tilbagemelding, udskrives man. Ved fornyet henvendelse og ønske, kan behandlingen genoptages og borgeren indskrives på ny.

9. Behandlingsgaranti og frit valg

Kommunen skal jævnfør Servicelovens § 101, og Sundhedslovens §§ 141 og 142, sørge for tilbud til behandling af stof- og/eller alkoholmisbrug indenfor 14 dage efter borgeren har henvendt sig til Rådgivningscenter Tønder - Misbrug.

Borgeren har frit valg, hvad angår valg af behandlingssted, dog med enkelte begrænsninger, afhængigt af om henvendelse drejer sig om stof- eller alkoholbehandling.

Stofbehandling og frit valg
For stofbehandling gælder det, at der skal udarbejdes en behandlingsplan fra bopælskommunen. Det skal fremgå af behandlingsplanen, hvilket behandlingstilbud man er visiteret til. Derefter kan man frit vælge et tilsvarende tilbud i et andet offentligt, eller privat behandlingscenter, der er godkendt efter Serviceloven. Jf. Sundhedsloven § 142 kan der, efter ordination af misbrugsbehandling, frit vælges hvor det skal foregå.

Alkoholbehandling og frit valg
For alkoholbehandling gælder det, at borgeren frit kan henvende sig til en anden kommunes behandlingscenter, uden foregående henvisning.

10. Brugerinddragelse

Det er helt centralt for Rådgivningscenter Tønder - Misbrug, at den enkelte oplever at være inddraget i tilrettelæggelsen af sin egen behandling og målene for behandlingen. Denne motivation omkring samarbejdet er forudsætningen for, at der kan ske en forandring. Brugerinddragelsen sikres dels gennem den daglige dialog og dels gennem behandlingsplanerne, der altid udarbejdes i dialog og samarbejde. Derudover foretages en evaluering (Trivels- og Effekt Monitorering) efter hver samtale.

11. Regler for betaling for kost og logi

Den ambulante behandling i Rådgivningscenter Tønder - Misbrug er gratis for den enkelte borger. Ved døgnbehandling for stofmisbrug er der egenbetaling for kost og logi. Tønder Kommune har en fastlagt retningslinje i forhold til borgerens rådighedsbeløb ved døgnophold som følges, jævnfør Servicelovens §§ 107- 110 samt 163.

12. Retningslinjer for brug af gavekort

Borgere der deltager i MOVE behandlingsforløb, modtager gavekort som led i at fastholde borgerne i behandlingen. Med gavekort forstås et fysisk eller elektronisk tilgodebevis på et bestemt beløb til at købe varer i en forretning. Gavekort modregnes ikke i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

13. Information om klageadgang

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug arbejder efter flere forskellige paragraffer i henholdsvis Serviceloven og Sundhedsloven. Klageadgangen er forskellig afhængig af hvilken lovgivning en ydelse er knyttet til.

Social stofmisbrugsbehandling
I forbindelse med afgørelser vedrørende social stofmisbrugsbehandling gives der eksempelvis afslag på døgnbehandling, ændring af behandlingstilbud, eller at reglerne for aktindsigt ikke overholdes, så skal der klages til Rådgivningscenter Tønder - Misbrug. 

Rådgivningscenter Tønder Misbrug
Østergade 65
6270 Tønder
Tlf.: 74 92 88 06

Der kan klages både mundtligt og skriftligt. Rådgivningscenter Tønder - Misbrug skal inden for 4 uger genvurdere sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen videre til Ankestyrelsen.

Sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling
I forhold til den sundhedsfaglige stofmisbrugsbehandling, kan der eksempelvis klages over afslag på behandling med bestemte lægemidler, ændringer af dosisstørrelse eller udleveringshyppighed, så skal der klages til Patientklagenævnet.

Patientklagenævnet
Frederiksborg gade 15, 2.sal
1360 København K
Tlf.: 33 38 95 00
E-post: pkn@pkn.dk 
www.pkn.dk

Alkoholmisbrugsbehandling
I forbindelse med afgørelser vedrørende alkoholmisbrugsbehandling efter Sundhedslovens § 141, kan der klages over den sundhedsfaglige behandling. Klagen skal rettes til Patientklagenævnet.

Der kan ikke klages over den sociale alkoholbehandling, herunder også bevilling af døgnbehandling.

14. Personalets faglige kvalifikationer

Personalet i Rådgivningscenter Tønder - Misbrug er tværfagligt sammensat. Metodemæssigt udgør den kognitive referenceramme og den motiverende tilgang det samlede grundlag for indsatsen i Rådgivningscenter Tønder - Misbrug. Disse metoder er forholdsvist velbeskrevne og anses for at have en relativt høj grad af evidens, både i forhold til stof- og alkoholbehandling.

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug prioriterer som udgangspunkt at udvikle og vedligeholde medarbejdernes faglige kvalifikationer og kompetencer, der er afledt af ovenstående og som understøtter metodevalget.

15. Monitorering af indsatsen

Tønder Kommune, Voksen Socialområdet har fastsat måltal, der løbende monitoreres og forelægges Socialudvalget.

Alkohol over 18 år

 • Andelen af borgere, der har ophørt forbrug af alkohol efter afsluttet behandling er 50 %
 • Andelen af borgere, der har afsluttet behandling vender tilbage til alkoholbehandling efter 12 måneder er 20%

Alkohol under 18 år

 • Andelen af borgere, der har ophørt forbrug af alkohol efter afsluttet behandling er 20%

Stof over 18 år

 • Andelen af borgere der er stoffri efter afsluttet behandling er 25%
 • Andelen af borgere der har reduceret deres forbrug af stoffer efter afsluttet behandling er 70%
 • Andelen af borgere der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling efter 12 måneder er 20%

Stof under 18 år

 • Andelen af borgere der er afsluttet behandling er 25%
 • Andelen af borgere der har reduceret deres forbrug af stoffer efter afsluttet behandling er 70%
 • Andelen af borgere der efter afsluttet behandling vender tilbage til stofmisbrugsbehandling efter 12 måneder er 20%

Øvrig monitorering

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug følger op på kvaliteten af de tilbud som bevilliges samt på visitationen.

 • Der udføres løbende ledelsestilsyn og monitorering af sagerne ved afdelingsledelsen
 • Der udføres driftorienteret tilsyn, ved det sociale- og risikobaserede tilsyn

Derudover foretager Rådgivningscenter Tønder - Misbrug registrering i stofmisbrugsdatabasen (SMDB), og i den nationale alkoholbehandlingsdatabase (NAB).

16. Skærpet tilsyn ved hjemmeboende børn under 18 år

I den behandlingsplan der udarbejdes for samtlige borgere der kommer i behandling indgår en vurdering af borgerens familiemæssige og sociale relationer. I forbindelse med denne vurdering, indgår en vurdering af forholdene for eventuelt hjemmeboende børn. Behandlerne på Rådgivningscenter Tønder - Misbrug orienterer, i forbindelse med udarbejdelse af behandlingsplanen, borgeren om at de har skærpet underretningspligt i forhold til børn under 18 år.

I de tilfælde hvor det er relevant foretages en underretning.

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug arbejder tæt sammen med Børn og Familieafdelingen i den enkelte konkrete sag, under forudsætning af samtykke. 

17. Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud

Forudsætningen for at Tønder Kommune tilbyder en borger et behandlingsforløb i et døgntilbud er, at der er gennemført en udredning af borgeren og udarbejdet en behandlingsplan, der peger mod døgnbehandling.

Af behandlingsplanen skal en række elementer fremgå, herunder målsætning, metode, succeskriterier og tidsramme for det forventede behandlingsforløb.

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug sender kun borgere i behandling på steder der er godkendt af det sociale tilsyn, under hensyntagen til behandlingsgarantien og
eventuelle ventelister.

Når Rådgivningscenter Tønder - Misbrug visiterer borgere til døgnbehandling, suppleres det altid bagefter, med et tilbud om opfølgende ambulant dagtilbudsbehandling.

Oplysning om behandlingssteder, målgruppe, personaleforhold og lignende kan findes på socialministeriets tilbudsportal:
www.tilbudsportalen.dk