Dine rettigheder

 

Dine rettigheder og pligter hos Rådgivningscenter Tønder – Misbrug

Når du er i kontakt med Rådgivningscentret, har du både rettigheder og pligter. Det kan du læse mere om her. Du er naturligvis også velkommen til at spørge personalet.

Behandlingsgaranti

Du har behandlingsgaranti. Når du henvender dig til os for at komme i behandling for et stof- eller alkoholmisbrug, har vi pligt til at iværksætte en behandling inden for 14 dage.
Det er Rådgivningscentret, der vurderer, hvilket behandlingstilbud du profiterer bedst af.
Kommer du i behandling for et stofmisbrug, kan du vælge at modtage behandling et andet sted. Det er dog en forudsætning, at tilbuddet er af samme karakter, og det skal være inden for rammen af den lagte behandlingsplan.
Ved behandling for alkoholmisbrug kan du frit vælge, hvor du ønsker at modtage ambulant behandling.

Oplysningspligt / tavshedspligt

Når du henvender dig til os, kan du godt være anonym i begyndelsen. Men skal der iværksættes en egentlig behandling, skal der laves en personlig handleplan, som tager udgangspunkt i dine særlige forhold. Derfor vil du blive bedt om at give os en række oplysninger, også om personlige forhold. Du kan også være forpligtet til at dokumentere visse oplysninger.
Vi har til gengæld pligt til at behandle dine oplysninger fortroligt. Hvis andre myndigheder deltager i behandlingen og ønsker dine oplysninger, må vi kun indsamle eller videregive dem, hvis du skriftligt giver os lov til det.  
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til indsamling og videregivelse af oplysninger, men det kan naturligvis medføre, at tilrettelæggelsen af din behandling bliver sværere.

Bisidder

Når du henvender dig til os, har du ret til at have en bisidder med. Du afgør selv, hvem du vil have som bisidder. Det kan være en pårørende eller en professionel.

Din journal

Oplysningerne om dig og din behandling ligger i en elektronisk journal.
Alle, der har adgang til din journal, har tavshedspligt.
Du har ret til at få at vide, hvad vi har registreret om dig i din journal. 
Også efter afsluttet behandling kan du få adgang til oplysningerne i din journal.

Partshøring

Du har mulighed for at kommentere sagens oplysninger f.eks. udtalelser fra andre samarbejdsparter, læger, døgninstitutioner m.m.
Du kan få nedskrevet din kommentar i din sag.

Statistiske oplysninger

Rådgivningscentret har pligt til at levere visse statistiske oplysninger om behandlingsindsatsen til Service- og Sundhedsstyrelsen. De oplysninger vi leverer, bliver alene anvendt til statistiske opgørelser, der indgår i det fortsatte arbejde med at forbedre behandlingstilbuddene.

Underretningspligt

Hvis vi bliver bekendt med oplysninger om, at børn eller unge udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare, har vi pligt til at underrette kommunens Børn- og Skoleforvaltning. Vi vil så vidt muligt orientere vedkommende om underretningen.

Klagemuligheder

Er du ikke tilfreds med det tilbud, vi giver dig, har du mulighed for at klage. Vi har pligt til at give dig en udførlig klagevejledning.