Ansat i Tønder Kommune

 

Misbrugspolitik for ansatte i Tønder Kommune

Tønder Kommune ønsker at sikre en kultur på arbejdspladsen, som fremmer medarbejdernes sundhed ved at forebygge og behandle misbrug af rusmidler. Alkohol og arbejde hører ikke sammen. Det samme gælder for euforiserende stoffer og medicinmisbrug. 

Ledere og medarbejdere i Tønder Kommune har et skærpet ansvar ansvar for at optræde som et godt eksempel overfor de borgere, der på den ene eller den anden måde har behov for kommunal service. Politikken skal medvirke til, at der værnes om og sikres troværdighed og respekt omkring kommunens udførelse af opgaver i enhver henseende. 

Ethvert misbrug hos en leder eller en medarbejder har betydning for arbejdspladsens samlede trivsel, for evnen til at samarbejde med leder og kolleger og for oplevelsen af tillid og retfærdighed (den sociale kapital). Misbrugspolitikken skal støtte op om og øge medarbejdernes tryghed, sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen. 

Denne misbrugspolitik er afledt af Tønder Kommunes overordnede personale- og ledelsespolitik, og den beskriver de personalemæssige rammer og retningslinjer, der gælder for håndtering af misbrugsproblemer hos ansatte i Tønder Kommune.

Formål

  • Ansatte i Tønder Kommune skal sikres adgang til en tidlig indsats, hvis de rammes af et misbrugsproblem i løbet af deres arbejdsliv.
  • Tønder Kommune vil yde en optimal forebyggende indsats overfor de skadevirkninger, som et misbrug hos ansatte kan føre med sig.

Hvad er et misbrug? 

Brugen af alkohol, euforiserende stoffer, medicin eller andre stoffer betegnes som et misbrug, når det påvirker den enkelte på en sådan måde, at det har betydning for arbejdets udførelse og for evnen til at samarbejde med andre.

Signaler, som peger i retning af et misbrugsproblem, kan for eksempel være nedsat eller svingende præstationsevne, påfaldende adfærd eller hyppigt forekommende og uafklaret sygefravær.

Hvem har ansvaret? 

Alle ansatte på arbejdspladsen har et ansvar for at være opmærksomme på deres kollegers signaler. Alle bærer derved en del af ansvaret for at hjælpe og støtte en kollega, som har et misbrugsproblem eller er på vej til at få det.

Den nærmeste leder har ansvaret for at vise vejen ved at lytte og agere konstruktivt, når der observeres tegn på et misbrugsproblem hos en medarbejder.

En ansat, der har et misbrugsproblem, har selv ansvaret for at komme ud af sit misbrug gennem dialog og aktiv handling.

Hvor kan man få råd og vejledning? 

Er du som leder eller kollega i tvivl om, hvordan en konkret situation skal håndteres og hvilke behandlingsmuligheder, der findes, kan du få professionel rådgivning hos

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug
Østergade 65
6270 Tønder
Tlf. 74 92 88 06

Læs "Misbrugspolitik for ansatte i Tønder Kommune"